Club Leadership
Fmr RI Director
Genshitsu Sen
DG
Rikifusa Satake
PDG
Kenzo Tomita

 

2019-2020

President
Jun Shirasaka
Pres elect
Hisatsugu Fujii
IPP
Shoichiro Yamauchi
Vice Pres
Tadao Hasegawa
Secretary
Muneharu Tsukushi
Treasurer
Kazuhiro Takahashi
SAA
Tadashi Takemoto
Club Service
Kaiji Itani
Vocational Service
Yu Matsui
Community Service
Yasushi Osumi
International Service
Yoshiyuki Hosomi
Youth Service
Bunsai Ogawa
Directors
Kunihiko Kamei
Kazuhiko Kitao
Yoshiharu Mishima
Mikio Ohara

The Rotary Club of Kyoto
Yasaka Kawaramachi Bldg, Nakagyo-ku, Kyoto
Tel +81(0)75-231-8738 Fax +81(0)75-211-1172
office@kyotorotary.com

Copyright (c) 2007 Rotary Club of Kyoto. All Rights Reserved. Site Map