Club Leadership
Fmr RI Director
Genshitsu Sen
PDG
Kenzo Tomita
DGN
Rikifusa Satake

 

2017-2018

President
Hiromi Nakano
Pres elect
Shunkai Matsuura
IPP
Hisatsugu Fujii
Vice Pres
Yoshiyuki Hosomi
Secretary
Masaaki Miyoshi
Treasurer
Heiji Muranaka
SAA
Kazuhide Kimoto
Club Service
Eijiro Nakayama
Vocational Service
Takaya Sugahara
Community Service
Masato Sekiya
International Service
Naoharu Yamashita
Youth Service
Yusa Saeki
Directors
Yoshinao Fujiwara
Sadanobu Matsuo
Akihiro Sawada
Kenichiro Tomita

The Rotary Club of Kyoto
Yasaka Kawaramachi Bldg, Nakagyo-ku, Kyoto
Tel +81(0)75-231-8738 Fax +81(0)75-211-1172
office@kyotorotary.com

Copyright (c) 2007 Rotary Club of Kyoto. All Rights Reserved. Site Map