Club Leadership
Fmr RI Director
Genshitsu Sen
PDG
Kenzo Tomita
DGE
Rikifusa Satake

 

2018-2019

President
Hisatsugu Fujii
Pres elect
Jun Shirasaka
IPP
Hiromi Nakano
Vice Pres
Takeshi Fukuda
Secretary
Shoji Yamaguchi
Treasurer
Masaji Okawa
SAA
Yoshinao Fujiwara
Club Service
Kunihiko Kamei
Vocational Service
Nobuhiro Doi
Community Service
Hiroaki Miyai
International Service
Hirohisa Ohta
Youth Service
Daisuke Ando
Directors
Hajime Shogaki
Mikio Ohara
Takuhiro Yamada
Shoichiro Yamauchi

The Rotary Club of Kyoto
Yasaka Kawaramachi Bldg, Nakagyo-ku, Kyoto
Tel +81(0)75-231-8738 Fax +81(0)75-211-1172
office@kyotorotary.com

Copyright (c) 2007 Rotary Club of Kyoto. All Rights Reserved. Site Map