Club Leadership
Fmr RI Director
Genshitsu Sen
DG
Hiromi Nakano
PDG
Kenzo Tomita
PDG
Rikifusa Satake

 

2023-2024

President
Takahisa Takeda
IPP
Tadao Hasegawa
Pres elect
Makoto Ichikawa
Vice Pres
Akihiro Sawada
Secretary
Sadanobu Matsuo
Treasurer
Kazuhiro Takahashi
SAA
Takenori Kawamukai
Club Service
Yasushi Osumi
Vocational Service
Kazuhiro Nishida
Community Service
Daisuke Ando
International Service
Masashi Sugimoto
Youth Service
Kazuhiro Takimoto
Directors
Masashi Kano
Kuniharu Kusachi
Hiroaki Miyai
Naoharu Yamashita

The Rotary Club of Kyoto
Yasaka Kawaramachi Bldg, Nakagyo-ku, Kyoto
Tel +81(0)75-231-8738 Fax +81(0)75-211-1172
office@kyotorotary.com

Copyright (c) 2007 Rotary Club of Kyoto. All Rights Reserved. Site Map